De KIM & De SAM is een buitengewoon bijZONdere school waar warmte voor en welbevinden van de leerling centraal staan. 

Om te groeien tot volwassenen in evenwicht die zich moeten bewegen in een dynamische maatschappij, moeten kinderen leren. De basis om tot leren te komen, is een goed gevoel en een gevoel van graag gezien te worden. Ongeacht hoeveelheid aan talent, filosofische of religieuze overtuiging, sociale, etnische of talige achtergrond,... elk kind is in onze school meer dan welkom. In De KIM & De SAM staat een schoolteam klaar: 

 

 • om een droom of een idee van elk kind te omarmen; 

 • om hen te beschermen als het wat moeilijk wordt;

 • om naar hen te glimlachen om wie ze zijn;

 • om hen te stimuleren om wie ze willen worden.

We trachten dit elke dag opnieuw na te streven door middel van 6 zonnestralen die we uitschijnen:

Aanbod op basis van de individuele zorgvraag, het niveau en het talent van het kind.

Binnen De KIM & De SAM leveren we onderwijs op maat. Via het groepswerkplan en het individueel handelingsplan trachten we met alle betrokkenen het niveau van het kind te bepalen. We koppelen er acties aan om zijn of haar mogelijkheden te ontwikkelen en te verruimen.  We doen dit vanuit een individueel oogpunt in functie van de totale ontwikkeling van het kind.

Diversiteit en heterogeniteit zijn een kracht.

Als we kinderen willen voorbereiden op de wereld van vandaag en morgen, dan kunnen we niet anders om hen te leren omgaan met de grote diversiteit en verschillen in onze maatschappij. Door kinderen kennis te laten maken met verschillen in overtuiging, achtergrond, talent, niveau,... verrijken wij hun identiteit en hun vermogen om iedereen te respecteren in zijn of haar leefwereld.

Dynamisch onderwijs in functie van de maatschappij en met oog op de toekomst.

De hele wereld is in beweging, vernieuwingen volgen elkaar zeer snel op. Binnen onze school proberen we de inhoud die we aanbieden up-to-date te houden en kinderen voor te bereiden op het leven in de 21ste eeuw. Kennismaken met moderne technologie, kritisch leren omgaan met informatie, creatief loskomen van vaste denkpatronen, leren omgaan met diversiteit, leren omgaan met de wereld en het milieu,... zijn competenties die we trachten te stimuleren bij onze leerlingen.

Alle personeelsleden werken in teamverband en worden multidisciplinair zo breed mogelijk ingezet waarbij het effect maximaal voelbaar moet zijn voor elke leerling.

We streven ernaar om de verschillende disciplines, alsook de ervaringen en talenten van de personeelsleden, zo breed mogelijk in te zetten zodat het effect en de kwaliteit maximaal is voor zoveel mogelijk leerlingen. Met het oog op de zorgvragen en in het licht van de onderwijsdoelstellingen zoeken we SAMEN een evenwicht tussen klassikale, groepsgebonden en/of individuele ondersteuning.

Betrokkenheid van ouders en externen verrijkt onze school.

Een goede en constructieve samenwerking tussen de school, ouders en externen verhoogt de kansen op een positief welbevinden van het kind. We streven naar een bundeling van krachten waarbij we elkaar versterken. Ouders zijn de kenners van hun kind, zij verbreden en verdiepen onze professionaliteit. Wij als school bieden aan hen advies en ondersteuning in hun zoektocht naar een evenwichtige opvoeding, dit in samenwerking met eventuele externe partners.

We zijn open-minded om onze expertise te delen en te leren van anderen.

Met onze school willen we een open visie uitdragen. We zijn overtuigd van onze sterke punten en we willen die dan ook delen met anderen. Tegelijkertijd zijn we ons ook bewust van de mogelijke groeikansen. We staan open om verder te kijken en bij te leren zodat we ons blijvend verrijken om onze leerlingen die kansen te geven waar ze recht op hebben.

Type Basisaanbod

+
-

Doelgroep:

 • 7 tot 13-jarigen
 • kinderen met een algemene leervertraging of een leer- en/of ontwikkelingsstoornis

Mogelijke kenmerken:

 • langzamer leerproces
 • moeilijkheden bij inzichtelijk werken
 • reken-of taalproblemen

Voorkomende stoornissen:

 • dyslexie
 • dyscalculie
 • concentratiestoornissen
 • ADHD
 • ASS
 • NLD
 • dyspraxie

Leerstof:

 • niveaugroepen voor taal, wiskunde en lezen
 • groep functionele wiskunde en leesklassen
 • initiatie computergebruik
 • basisleerstof wordt aangebracht:
  - in kleine stapjes
  - met concreet materiaal
 • opbouwen werkhouding, goede sociale attitudes en positief zelfbeeld

Wat na type basisaanbod?

 • Buitengewoon beroepsonderwijs (BUSO) OV3 en OV4
 • Gewoon beroepsonderwijs (BSO)
 • Technisch onderwijs (TSO)

Type 2

+
-

Doelgroep:

 • kleuters
 • 7 tot 13-jarigen
 • kinderen met matige tot ernstige leervertraging

Onze aanpak:

 • kleine groepjes
 • een individuele aanpak
 • zelfredzaamheid
 • communicatievaardigheden
 • sociale vaardigheden
 • functioneel lezen, schrijven, rekenen
 • veel therapeutische hulp, vooral klasintern via kine, ergo en logo. Dit alles in een sfeer van veiligheid en geborgenheid

Wat na type 2?

 • Buitengewoon beroepsonderwijs OV1 of OV2

Type 7
 

+
-

Doelgroep:

 • kleuters

 • 7 tot 13-jarigen

 • kinderen met een multidisciplinaire diagnose ontwikkelingsdysfasie of gehoorproblematiek

 • normale begaafdheid

 

Onze aanpak op maat:

 • taalgerichte aanpak

 • taal multimodaal aanbieden (auditief, visueel, tactiel,....)

 • extra aandacht aan vaardigheden op vlak van woordenschat, vertelvaardigheden, communicatie, sociale vaardigheden en psycho-educatie

 • gestructureerde, gevisualiseerde leersituaties

 • geïntegreerd binnen school

 • taalklassen

 • intensieve samenwerking met therapeuten in de klas, kleine groepjes, individueel

 • dit alles binnen een kader van rust, veiligheid en voorspelbaarheid

 

Wat na type 7?

 • terugkeer naar het gewoon (secundair) onderwijs

 • verderzetting type 7 - onderwijs in het buitengewoon

Type 9

+
-

Doelgroep:

 • kleuters
 • 7 tot 13-jarigen
 • kinderen met een multidisciplinaire diagnose autismespectrumstoornis
 • normale begaafdheid

Onze aanpak op maat:

 • individuele aanpak
 • gestructureerde, gevisualiseerde leersituaties
 • extra aandacht aan vaardigheden op vlak van communicatie, werkorganisatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en vrije tijd
 • deels geïntegreerd binnen school
 • deels autiklassen
 • dit alles binnen een kader van rust, veiligheid en voorspelbaarheid

Wat na type 9?

 • terugkeer naar het gewoon (secundair) onderwijs
 • verderzetting type 9 - onderwijs in het buitengewoon
 • onderwijs (BUSO) OV3 / OV4