Visie van onze school

Nooit de moed opgeven

Kun je niet vliegen, loop

Kun je niet lopen, ga

Kun je niet gaan, kruip

Maar blijf nooit stilstaan

Nooit dalen, immer opgaan

 

Kun je niet lachen, glimlach

Kun je niet glimlachen, wees toch blij

Kun je niet blij zijn, wees tevreden

Maar … nooit de moed opgeven,

En altijd voorwaarts streven!

Als scholen voor buitengewoon onderwijs beogen wij in onze gezamenlijke dagelijkse omgang met de leerlingen en met de collega’s de optimale ontplooiing van ieder kind, zodat het later in de maatschappij goed kan functioneren. Wij hebben aandacht voor elke leerling.
Het kind staat bij ons centraal! Wij houden rekening zowel met de mogelijkheden en de talenten als met de noden van het kind en werken op die basis een individueel handelingsplan uit.

Dit wordt gekaderd binnen onze 4 pijlers:

Binnen een aangenaam schoolklimaat…

Het volledige team probeert een aangenaam schoolklimaat te creëren waar de kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. 

 • We proberen de leerlingen aan te moedigen, te motiveren en positief te bevestigen en we zorgen voor een rustige klassfeer. 
 • We proberen pestgedrag te voorkomen en dragen respect hoog in het vaandel. 
 • De leerkracht maakt het verschil, maar alle personeelsleden dragen hun steentje bij tot een positief schoolklimaat, wat ook hun taak en functie is.

streven we naar de optimale ontplooiing van elk kind…

Startend uit onze schoolvisie bekijken we elk kind vanuit alle aspecten en stimuleren we de ontwikkeling op pedagogisch, cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch vlak. We begeleiden onze leerlingen gewoon waar het kan, buitengewoon waar het moet! 

met een klemtoon op de talenten en de sterke punten van leerlingen…

Leerlingen laten omgaan met succeservaringen, zelfvertrouwen laten groeien en een positief zelfbeeld opbouwen is een kerntaak binnen onze werking. Hierbij laten we de kinderen hun sterktes en talenten ontdekken onder het motto: 'Nooit opgeven!'

op weg naar een optimale zelfstandigheid.

Vanuit de verschillende gegevens op vlak van cognitie, werkgedrag, sociaal-emotionele beleving, zelfredzaamheid, vrijetijdsvaardigheden en communicatie willen we de jongeren begeleiden in hun groei naar volwassenheid. 

We bereiden hen voor om als een actief betrokken individu deel te nemen aan de maatschappij. 

Type Basisaanbod

+
-

Doelgroep:

 • 7 tot 13-jarigen
 • kinderen met een algemene leervertraging of een leer- en/of ontwikkelingsstoornis

Mogelijke kenmerken:

 • langzamer leerproces
 • moeilijkheden bij inzichtelijk werken
 • reken-of taalproblemen

Voorkomende stoornissen:

 • dyslexie
 • dyscalculie
 • concentratiestoornissen
 • ADHD
 • ASS
 • NLD
 • dyspraxie

Leerstof:

 • niveaugroepen voor taal, wiskunde en lezen
 • groep functionele wiskunde en leesklassen
 • initiatie computergebruik
 • basisleerstof wordt aangebracht:
  - in kleine stapjes
  - met concreet materiaal
 • opbouwen werkhouding, goede sociale attitudes en positief zelfbeeld

Wat na type basisaanbod?

 • Buitengewoon beroepsonderwijs (BUSO) OV3 en OV4
 • Gewoon beroepsonderwijs (BSO)
 • Technisch onderwijs (TSO)

Type 2

+
-

Doelgroep:

 • kleuters
 • 7 tot 13-jarigen
 • kinderen met matige tot ernstige leervertraging

Onze aanpak:

 • kleine groepjes
 • een individuele aanpak
 • zelfredzaamheid
 • communicatievaardigheden
 • sociale vaardigheden
 • functioneel lezen, schrijven, rekenen
 • veel therapeutische hulp, vooral klasintern via kine, ergo en logo. Dit alles in een sfeer van veiligheid en geborgenheid

Wat na type 2?

 • Buitengewoon beroepsonderwijs OV1 of OV2

Type 7
 

+
-

Doelgroep:

 • kleuters

 • 7 tot 13-jarigen

 • kinderen met een multidisciplinaire diagnose ontwikkelingsdysfasie of gehoorproblematiek

 • normale begaafdheid

 

Onze aanpak op maat:

 • taalgerichte aanpak

 • taal multimodaal aanbieden (auditief, visueel, tactiel,....)

 • extra aandacht aan vaardigheden op vlak van woordenschat, vertelvaardigheden, communicatie, sociale vaardigheden en psycho-educatie

 • gestructureerde, gevisualiseerde leersituaties

 • geïntegreerd binnen school

 • taalklassen

 • intensieve samenwerking met therapeuten in de klas, kleine groepjes, individueel

 • dit alles binnen een kader van rust, veiligheid en voorspelbaarheid

 

Wat na type 7?

 • terugkeer naar het gewoon (secundair) onderwijs

 • verderzetting type 7 - onderwijs in het buitengewoon

Type 9

+
-

Doelgroep:

 • kleuters
 • 7 tot 13-jarigen
 • kinderen met een multidisciplinaire diagnose autismespectrumstoornis
 • normale begaafdheid

Onze aanpak op maat:

 • individuele aanpak
 • gestructureerde, gevisualiseerde leersituaties
 • extra aandacht aan vaardigheden op vlak van communicatie, werkorganisatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en vrije tijd
 • deels geïntegreerd binnen school
 • deels autiklassen
 • dit alles binnen een kader van rust, veiligheid en voorspelbaarheid

Wat na type 9?

 • terugkeer naar het gewoon (secundair) onderwijs
 • verderzetting type 9 - onderwijs in het buitengewoon
 • onderwijs (BUSO) OV3 / OV4

Ondersteuning

+
-

 

Vanuit het M-decreet werden ondersteuningsnetwerken opgestart. Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vanuit het gewoon onderwijs beroep doen op deze ondersteuningsnetwerken. Deze worden georganiseerd vanuit het buitengewoon onderwijs. Er bestaan twee netwerken namelijk kleine types en brede types.
 
KLEINE TYPES 
Specifieke ondersteuning vanuit De Kim & De Sam

 

 • type 2 matig tot ernstig mentale beperking
 • type 4 DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • type 7 STOS (Spraak-, taal- en ontwikkelingsstoornis) 

Ondersteuning kan gegeven worden aan alle scholen gewoon onderwijs.
We zetten in op ondersteuning van leerlingen met een (gemotiveerd)-verslag type 2, type 4 of type 7 uit 

 • kleuter
 • lager 
 • secundair onderwijs 

met specifieke onderwijsbehoeftes.

Voor vragen hierover kan u terecht bij: ondersteuning@kimsam.net of inetanghe.on@gmail.com

 

Aanmelden
School voor gewoon onderwijs kiest in samenspraak met de ouders een school uit het buitengewoon onderwijs.

Aanmelden kan op: ondersteuning@kimsam.net
 
BREDE TYPES 
vanuit het Openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen.

 

 • type 9 ASS Autisme Spectrum Stoornis
 • type 3 emotionele- of gedragsstoornis
 • type basisaanbod  

Dit is een samenwerking tussen vier scholen en het GO!
 

 

Ondersteuning voor scholen binnen ons ondersteuningsnetwerk.
Voor vragen hierover kan u terecht bij: 

inetanghe.on@gmail.com